แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระยะที่ 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระยะที่ 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยองค์ประกอบ โดยคณะทำงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่รับผิดชอบ ดังนี้

สรุปรายงานการประเมินตนเอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล