การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

1. ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน                                                                         17,800    ตารางเมตร
    พื้นที่รวมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)              14,000    ตารางเมตร

  พื้นที่รวมของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (อาคารอเนกประสงค์ชั้น 6-7)     3,800    ตารางเมตร

2. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคาร หรือขนาดพื้นที่ชั้นล่างสุดของส่วนงาน   7,600    ตารางเมตร      

3. มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในทุกระดับชั้นในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลาและบางเวลาในปีการศึกษา 2557       จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ย  28000  คนต่อเดือน
 

4.จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก)

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน
สายสนับสนุน                                      109 คน

ลูกจ้าง
ประจำ                                                   7 คน
ชั่วคราว                                                 2 คน

5.ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า สวนแนวตั้ง green roofs และพื้นที่ปลูกต้นไม้ภายในอาคาร    2,436  ตารางเมตร

 

6. ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น)  - ตารางเมตร และขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (รวมพื้นที่ ตั้งอาคารในข้อ 1.5)  1,100 ตารางเมตร

7.งบประมาณ ปี 2557

- งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน                                                                          128,737,159 บาท
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน                                              4,222,708 บาท

(ให้รวมทุกโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ งบประมาณการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่)