การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

1. ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน                                                                         16,800    ตารางเมตร
    พื้นที่รวมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)                 14,000    ตารางเมตร

  พื้นที่รวมของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (อาคารอเนกประสงค์ชั้น 6-7)     3,800    ตารางเมตร

2. ขนาดพื้นที่ตั้งอาคาร หรือขนาดพื้นที่ชั้นล่างสุดของส่วนงาน   7,600    ตารางเมตร      

3. มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในทุกระดับชั้นในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลาและบางเวลาในปีการศึกษา 2555       จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ย  30379  คนต่อเดือน
 

4. ในส่วนงานมีอาจารย์  - คน  นักวิจัย   -คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน        99    คน
    หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)                          87    คน
    ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (อาคารอเนกประสงค์ชั้น 6-7)                      12    คน

5. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น   1,295  ตารางเมตร

 

6. ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น)  - ตารางเมตร และขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (รวมพื้นที่ ตั้งอาคารในข้อ 1.5)  1,100 ตารางเมตร

7. งบประมาณปี 2556
   งบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน        4,405,585 บาท
   งบประมาณทั้งหมดของส่วนงานในปี 2556               62,000,000 บาท