การจัดการของเสียในส่วนงาน (Waste)

1. มีโครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

2. การปล่อยน้ำเสีย


3. มีนโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน