การสัญจร (Transportation)

1. มีจำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน 


รถยนต์      1  คัน     
 รถตู้         1  คัน

 

2. มีจำนวนจักรยานที่ใช้งานภายในส่วนงานต่อวัน

จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร  300 คัน


3. มีนโยบายในการใช้ทางเท้าและขี่จักรยาน

4. รณรงค์ให้บุคลากรของหอสมุดใช้รถโดยสารสาธารณะ(รถราง)เดินทางภายในมหาวิทยาลัย