การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การนำทรัพยากรเข้าระบบคลังทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด (OER) และการอนุมัติเผยแพร่สู่สาธารณะ”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การนำทรัพยากรเข้าระบบคลังทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด (OER)และการอนุมัติเผยแพร่สู่สาธารณะ” โดยมี นายนพพร ม่วงระย้า จากฝ่ายบริหารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมแก่บุคลากร ในการนำทรัพยากรการศึกษาของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด Open Educational Resources (OER) ที่สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำขึ้น ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย