หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรม เรื่อง 'การจัดการระเบียนสหบรรณานุกรมบนฐานข้อมูล WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client'

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรม เรื่อง "การจัดการระเบียนสหบรรณานุกรมบนฐานข้อมูล WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client” โดยมี วัฒนา นามเมือง หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด กล่าวเปิดการอบรม และนายสุรศักดิ์ บุตรศรี บรรณารักษ์ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด คณะ สถาบัน วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูล WorldCat ด้วยโปรแกรม OCLC Connexion Client ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข่าว : อภิชยาภา คูพะเนียด
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์