โครงการอบรม R2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม R2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของหอสมุดฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยจากงานประจํา สามารถพัฒนาคุณภาพงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากงานประจำสู่ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์