ทีมผู้สอนและฝึกอบรม สอนการใช้งานโปรแกรม Turnitin แก่นักศึกษาปริญญาโท สถาบันชีววิทยาโมเลกุล ม.มหิดล

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin) ประจำเดือนเมษายน 2560 แก่นักศึกษาปริญญาโท สถาบันชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Group Discussion Room ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข้อมูล/ภาพ : ม.ล.รติกร วรวุฒิ
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์