หอสมุดและคลังความรู้ ฯ จัดอบรมในหัวข้อ "Writing a Great Paper and Getting it Published in a Research Journal"

วันที่ 5 กันยายน 2560 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ ฯ จัดอบรมในหัวข้อ "Writing a Great Paper and Getting it Published in a Research Journal" โดยวิทยากร Dr.Sangeeta Mehta และ คุณ Walika Lhaothong จากสำนักพิมพ์ Elsevier โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รอบคือ ช่วงเวลา 9.00-11.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ K102 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และช่วงเวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัยทุติยโพธิ ชั้น 3 อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย