คณะผู้อบรมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน ด้านการเป็นองค์กรสร้างสุขของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากการอบรม “การสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน เยี่ยมชมองค์กรต้นแบบที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มีการจัดการด้านเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการสร้างสุข และรับชมนิทรรศการผลงานจากกิจกรรม Mahidol Libraries - Happy Work Place โดยมีนักสร้างสุขในองค์กรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้คำแนะนำ ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์