คณะบุคลากรจากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ โดยคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียวและการจัดกิจกรรม Green Library จาก นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และได้เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ เป็นผู้นำเยี่ยมชม

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง