การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วยเว็บ Blog และ Facebook”

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วยเว็บ Blog และ Facebook” วิทยากรโดย คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และคุณสมภพ แสนสมบูรณ์สุข หัวหน้าหน่วยทรัพยากรห้องสมุด งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดฯ เพื่อให้ผู้ดูแล Facebook ของห้องสมุดในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้ฯ จำนวน 10 แห่ง ได้เรียนรู้เทคนิคการประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ของห้องสมุด และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อนำปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบไปในทางเดียวกัน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์