คณะผู้อบรมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน ด้านการเป็นองค์กรสร้างสุขของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากการอบรม “การสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการการพัฒนาสร้างเสริมความสุขของคนทำงานเพื่อความยั่งยืนศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มีการจัดการด้านเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการสร้างสุข จากนางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรับชมนิทรรศการผลงานจากกิจกรรม Mahidol Libraries - Happy Work Place โดยมีนักสร้างสุขในองค์กรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้คำแนะนำ ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
[ มหิดลสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 05 (31 พฤษภาคม 2560) ]

ข้อมูล : ปิยธิดา เทพวงค์
ข่าว : ศศิธร วงศ์โพธิสาร
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์