การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ" ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการสัมมนาวิจัย (Research Meeting) จัดโดยภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย