กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 29 กันยายน ณ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สมัครเป็นสมาชิกกับห้องสมุด พร้อมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการค้นคว้าเพื่อการวิจัยในอนาคต

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย