อบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Simple Guide to Write a Journal Article (SAGE)”

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Simple Guide to Write a Journal Article (SAGE)” โดย Rosalia da Garcia วิทยากรจากบริษัท SAGE Publications ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ครั้งที่ 6 ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเดิม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย