หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ห้องเรียนช่างภาพอาสา ครั้งที่ 2

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ห้องเรียนช่างภาพอาสา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 โดยวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดบริการวิชาการแก่สังคม และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพเบื้องต้นเพียงพอที่จะสร้างงานศิลปะได้ อีกทั้งทำให้เกิดแนวทางในการทำงานจิตอาสาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้ฝึกการถ่ายภาพจากช่างภาพวิทยากรที่มีทักษะในการถ่ายภาพด้านต่างๆ โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้เกิดความร่วมมือของส่วนงานร่วมกัน

ข่าว : ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์