หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์จากหัวใจ...ถวายพ่อ"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ดอกไม้จันทน์จากหัวใจ...ถวายพ่อ" โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการหอสมุดฯ ได้มีโอกาสประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยตนเองอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ภายในงานมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทน์รูปแบบดอกดารารัตน์ และดอกแก้ว โดย นางกัญญา วิมลนันทพงศ์ บุคลากรงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้สาธิตการทำดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 มีเป้าหมายของการจัดทำดอกไม้จันทน์ในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 989 ดอก เพื่อรวบรวมดอกไม้จันทน์ส่งมอบแก่ หน่วยราชการ วัด (ในเขตศาลายา) หรือ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นจุดรับมอบตามความเหมาะสมต่อไป และหลังจากนี้ สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ จนถึงวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ บริเวณ MUSIC ZONE ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ หรือสามารถศึกษาวิธีการทำดอกไม้จันทน์ด้วยตนเองได้ที่ http://bit.ly/2qMB95K

ข้อมูล : โกมล คงมั่นกตเวที สุทธิณี ฝุ่นครบุรี
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์