หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากผู้แทนบริษัทฐานข้อมูล EBSCO ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 4 และได้รับเกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา นักจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความรู้ และมีทักษะในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์