คณะนักศึกษาจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. คุณกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 11 คน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 7 คน จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย