การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ (MULKC's SWOT Analysis)'

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MULKC's SWOT Analysis)" โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายแนวทางการวิเคราะห์องค์กร จากนั้น เป็นการให้บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทุกคน ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อหาแนวปฏิบัติไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่าย/งาน/ห้องสมุด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ซึ่งการสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 เวลา 9.00-11.30 น. และรุ่นที่ 2 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนฯ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์