หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559-2560

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559-2560 จากคณะผู้ตรวจสอบภายใน ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย และการควบคุมพัสดุ ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้มีการสรุปผลการตรวจสอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องมัลติมีเดีย 6 ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมีผู้ปฏิบัติงานในงานคลังและพัสดุ เข้ารับฟังการสรุปผลการตรวจสอบ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์ เป็นผู้สรุปผล ให้คำแนะนำข้อปฏิบัติในส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ข้อมูล : อัจฉราพร อัศเวศน์ สุทธิณี ฝุ่นครบุรี
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์