อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “EBSCO eBooks Academic Collection” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “EBSCO eBooks Academic Collection” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมอุทัยทุติยโพธิ ชั้น 3 อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ หัวหน้างานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับ และ คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO เป็นวิทยากร

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย