หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน EBSCO Discovery Service และแนะนำฐานข้อมูลที่บอกรับผ่าน บริษัท EBSCO

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน EBSCO Discovery Service และแนะนำฐานข้อมูลที่บอกรับผ่าน บริษัท EBSCO โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO Publishing ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์