หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช จากคณะ ICT และอาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โดยในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการนำเสนอ สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร และความก้าวหน้าที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสถานที่ บริเวณหอสมุดและคัลงความรู้ฯ และในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมรับฟัง และชี้แจงข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้สืบไปในอนาคต

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย