บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 14.30 น. งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 คน เรียนรู้วิถีชีวิต ณ ชุมชนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และภูมิใจในท้องถิ่นของตนหรือท้องถิ่นที่ส่วนงานของตนตั้งอยู่ ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นและการดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียงด้วยการทำการเกษตร และสามารถนำมาสร้างองค์ความรู้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แก่ผู้ที่สนใจได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น นับเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูล/ข่าว : โกมล คงมั่นกตเวที
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์