บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ขนย้ายและคัดแยกครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อปรับพื้นที่โซนสำนักงานใหม่

เมื่อวันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการขนย้ายและคัดแยกครุภัณฑ์สำนักงาน หนังสือ วารสาร บริเวณโถงชั้น 2 - ชั้น 3 อาคารเดิม เพื่อปรับพื้นที่โซนสำนักงานใหม่ ทำความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม สร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากร เพื่อสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในองค์กร (Healthy and Safety Workplace) และคัดแยกครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นใช้งาน บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กับโครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน โดย สำนักงานผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการคัดแยกครุภัณฑ์เพื่อคืนพื้นที่ โถงชั้น 2 อาคารเดิม (ระยะที่ 1) โดยดำเนินการคัดแยก จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน ครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้งาน เพื่อบริจาคต่อหน่วยงานที่ขาดแคลน และครุภัณฑ์ชำรุดเพื่อรอการจำหน่ายตามระเบียบพัสดุต่อไป

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์