หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind"

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในหลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind" ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมี คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวเปิดการอบรม โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ และคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) ก่อนที่จะเป็นการบรรยายจาก คุณสันติ สวนศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Open Source ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบแผนที่ความคิด ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง