การทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปี 2560 ในช่วงเช้า ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ในภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริเวณหน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ก่อนที่จะมีการลงมือปฏิบัติในช่วงบ่าย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย บริเวณสวนหย่อมข้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง