การประกวดโครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิด การประกวดโครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน 21 กลยุทธ์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ภายในปี 2559 ที่ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ และได้มีการตัดสินจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเพื่อเฟ้นหาโครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่นประจำปี 2559 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

- โครงการจัดงาน “ศาลายาวิถี” สัมผัสสีสันและลมหายใจ แห่งศาลายา โดย นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

- โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Mahidol e-Resources) โดย ว่าที่ ร.ต.สิขริน สุวรรณนที

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

- โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

- โครงการ “การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย นางสาวพิมพิไร สุพัตร

รางวัลชมเชยประเภทบุคคล

- โครงการหนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book) โดย นางสาวทรายแก้ว ดวงมณี

รางวัลชมเชยประเภทกลุ่ม

- โครงการสวนมุมสวย ปี 1 โดย นายประมุข หนูเทพย์

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย