กิจกรรมส่งมอบหนังสือธรรมะจัดหมวดหมู่ จำนวน 4,015 เล่ม แก่ห้องสมุดชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เดินทางไปมอบหนังสือธรรมะ ในกิจกรรมส่งมอบหนังสือธรรมะจัดหมวดหมู่จำนวน 4,015 เล่ม ในโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อห้องสมุดชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ทางฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ดำเนินการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ระเบียนฉบับ วิเคราะห์หมวดหมู่ วิเคราะห์หัวเรื่อง และเตรียมตัวเล่มหนังสือ ก่อนออกให้บริการ ส่งมอบคืนให้กับห้องสมุดชุมนุมพุทธธรรมศิริราช โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง