กิจกรรม 5ส หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 5ส ในสถานที่ทำงาน และพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนเอง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหอสมดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย "5ส" โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่จะสร้างวินัยให้กับตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ตามหลัก "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์