หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote และ Turnitin สำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัด อบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote และ Turnitin สำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โดยมี หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ คุณศิรชีพ ขอนดอก และ คุณวราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง 118 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางการใช้โปรแกรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์สืบไป

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย