หน้าแรก > บริการห้องสมุด > บริการ Document Delivery

บริการ Document Delivery

For Mahidol Membership Only

โปรดกรอกข้อมูลเอกสารที่ต้องการลงในแบบคำขอสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและครบถ้วน
คลิกที่ปุ่มส่ง เพื่อส่งแบบคำขอไปยังงานบริการสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ

* ชื่อ - สกุล 
* สถานภาพ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อาจารย์ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ
* สังกัดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ 
โทรศัพท์ 
    * E-Mail 
ชื่อผู้แต่ง 
* ชื่อบทความ 
* ชื่อวารสาร 
ปีที่พิมพ์                  เล่มที่ 
ฉบับที่                เลขหน้า 
* ชื่อหนังสือ 
ครั้งที่พิมพ์ 
สำนักพิมพ์ 
สถานที่พิมพ์ 
ปีพิมพ์ 
For more details, please contact your library.
                          

ปรับปรุง : พฤศจิกายน 30, 2560