หน้าหลัก > ห้องสมุดในมหิดล

ห้องสมุดในมหิดล

Find Book Locations

วิทยาเขตศาลายา

หอสมุดกลาง
:: LICL ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4225, 4264 (Circulation),
       4227, 4265, 4306 (Reference)
โทรสาร 0-2441-9580
อีเมล   licl@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/CentralLibrary.html
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
:: LIMT ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4371-7 ต่อ 2230
โทรสาร 0-2441-4370 ต่อ 2207
อีเมล   limt@mahidol.ac.th
url : http://www.mt.mahidol.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=85&lang=th
        http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryMt.html
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
:: LIEN ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4202-4
โทรสาร 0-2441-9509-10
อีเมล   lien@mahidol.ac.th
url :  http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryEn.html
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ
:: LIIC ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2700-5000 ต่อ 1415-1416
โทรสาร 0-2441-0633
อีเมล   iclibrary@mahidol.ac.th
url : http://lib.muic.mahidol.ac.th
ห้องสมุด "จิ๋ว บางซื่อ" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
:: LIMS ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 2 อาคาร C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2525 ต่อ 3203, 3205
Fax. 0-2800-2530
อีเมล   msvicedr@mahidol.ac.th
url : http://www.music.mahidol.ac.th/library/th/index.php
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
:: LILA ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4401-8 ต่อ 1201-2
โทรสาร 0-2441-4397
อีเมล   ratchaneekorn.nan@mahidol.ac.th, dorn.kae@mahidol.ac.th
url : http://www.la.mahidol.ac.th/th/index.php/service/library/library-about
ห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
:: LIPT ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5450 ต่อ 30401
อีเมล   lipt@mahidol.ac.th
url : http://www.pt.mahidol.ac.th/library
ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
:: LIRS ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา
111 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02-889-5312, 02-889-5315-9 ต่อ 1120,1121
โทรสาร 02-889-5308
อีเมล   lirs@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryRs.html
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
:: LIAD ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-9040-43 ต่อ 49
โทรสาร 0-2441-9044
อีเมล   liad@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryAd.html
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
:: LIPR ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 226, 227, 228
โทรสาร 0-2441-9333
อีเมล   lipr@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryPr.html,
        http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Library/default.htm
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
:: LILC ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3102, 3103
อีเมล   lilc@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryLc.html
ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
:: LINU ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2380 ต่อ 210
โทรสาร 0-2441-9344
อีเมล   linu@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryNu.html,
        http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/library/index.php
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา
:: NSS ::
เวลาทำการ

ชั้น 3 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5333, 02-441-5275-81 ต่อ 2317 (สำนักงานบุคลากรศูนย์ข้อมูลฯ) และ
ต่อ 2318 (เคาน์เตอร์บริการยืม-รับคืนหนังสือ)
Fax. 02-441-5442 (กรุณาระบุ "ส่งศูนย์ข้อมูลฯ ชั้น 3")
อีเมล   yupin.yun@mahidol.ac.th
url : http://www.lib.ns.mahidol.ac.th
ห้องสมุดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
:: LIRA-Rama Nurse Salaya ::
เวลาทำการ
ห้องศึกษาด้วยตนเอง ชั้น 5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร. 0-2441-4234 ต่อ 501
อีเมล   librarynr501@gmail.com

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
:: LISH ::
เวลาทำการ

ชั้น 2 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0220-3 ต่อ 1121
โทรสาร 0-2441-9738
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
:: LIVS ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 3 อาคารคณะสัตวแพทศาสตร์
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02-441-5242-5 ext. 1307
Fax. 02-441-0937
e-mail :   livs@mahidol.ac.th
url : http://www.vs.mahidol.ac.th/library
ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
:: LIGJ ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2849-6600 ต่อ 3191
โทรสาร 02-849-6600 ต่อ 4241
อีเมล   thanames.cha@mahidol.ac.th
ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา
:: LICR ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2630-39
โทรสาร 0-2800-2659
url : http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/resource.htm
ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
:: LICF ::
เวลาทำการ  

อาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0601-10
โทรสาร 0-2441-0167
ห้องสมุดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
:: LICE ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-5000 ต่อ 4305
โทรสาร 0-2441-5024
อีเมล   sasithorn.chm@mahidol.ac.th
ห้องสมุดกองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
:: LIQD ::
เวลาทำการ


ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทร.0-2849-6064

วิทยาเขตบางกอกน้อย

หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
:: LISI ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

อาคาร หอสมุดศิริราช
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2411-3112, 0-2419-7635, 0-2419-7637
โทรสาร 0-2412-8418
Official อีเมล silib@mahidol.ac.th
url : http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบางกอกน้อย
:: LINS ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 10 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 0-2419-7466-80
โทรสาร 0-2412-8415
อีเมล   lins@mahidol.ac.th
url : http://www.lib.ns.mahidol.ac.th
ห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
:: NSD ::
เวลาทำการ

ชั้น 1 (อยู่ใกล้กับห้องบริการคอมพิวเตอร์ของหอพักคณะฯ)
ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-2584, 0-2424-3701-3 ต่อ 1210
ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่พักอาศัยในหอพักฯ
ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
:: LISB ::

        ชั้น 1 อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ใกล้ท่าน้ำศิริราช (ตึกผู้ป่วยนอกเก่า)
        งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
        โทร. 0-2419-9435, 0-2419-7426, 0-2419-9294
        โทรสาร 0-2418-2399
        อีเมล   bandit.pec@mahidol.ac.th

วิทยาเขตพญาไท

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
:: LIRV ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 6-7 อาคารเอนกประสงค์
420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611-613
โทรสาร 0-2643-5613
อีเมล   lirv@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryRv.html
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
:: LIRA ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
270 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-1280, 0-2201-1290, 0-2201-1738, 0-2201-2341
โทรสาร 0-2354-7268
อีเมล   lira@mahidol.ac.th
url : http://med.mahidol.ac.th/learningresources/th
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
:: LISC ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่ 

ชั้น 2-3 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
272 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-5714, 0-2201-5718
โทรสาร 0-2354-7144
อีเมล   lisc@mahidol.ac.th
url : http://stang.sc.mahidol.ac.th
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
:: LIPY ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
447 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-4014, 0-2354-0999, 0-2644-8678 ต่อ 5203, 5205
โทรสาร 0-2644-4495, 0-2247-4696
อีเมล   lipy@mahidol.ac.th
url : http://www.li.mahidol.ac.th/organizechart/LibraryPy.html
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ
:: LIMG ::
เวลาทำการ 

ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
69 ถ.วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2206-2000 ต่อ 4101,4103
อีเมล  library@cmmu.net
url : http://library.cmmu.mahidol.ac.th/
ห้องสมุดศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
:: LIGI ::
เวลาทำการ


ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ ถ.สาธรใต้ กรุงเทพ 10120
โทร 0-2679-5053-4
โทรสาร 0-2286-2653
อีเมล   icgrad@mahidol.ac.th หรือ iclibrary@mahidol.ac.th

วิทยาเขตอื่นๆ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
:: LIKA ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร. 0-3458-5071
อีเมล :   mukali@mahidol.ac.th
url : http://ka.mahidol.ac.th/division/general_administration_planandknowledge/library/index.html
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
:: VSK ::
เวลาทำการ

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน
199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร 034-585-101-3
intra-Phone i-33-1001, 1014 (ภายในมหิดล)
โทรสาร 034-585-058
อีเมล    wanassanan.sai@mahidol.ac.th
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
:: LINA ::

402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทร. 088-278-688-3

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
:: LIAM ::
เวลาทำการ ทรัพยากรใหม่

259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร. 045-523-211 ต่อ 1306
อีเมล :   thanaporn.fua@mahidol.ac.th


ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดศาสตราจารย์เกียรติคุณธงชัย ปภัสราทร)
:: LISN ::
เวลาทำการ

ชั้น 1 อาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยและชนบท
คณะสาธารณสุขศาสตร์

30/1 หมู่ 8 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 044-286432
โทรสาร. 044-419559
อีเมล :   wannipa.kua@mahidol.ac.th
ปรับปรุง : กุมภาพันธ์ 2560